GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

  Công ty TNHH Một thành viên Apatit Việt Nam (Trước đây là Mỏ Apatit Lào Cai) được thành lập từ năm 1955.

Hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, để phù hợp theo yêu cầu của sản xuất kinh doanh, Công ty được đổi thành các tên:
– Mỏ Apatít Lào Cai, giai đoạn 1955 – 1988.
– XN Liên hợp Apatit Lào Cai, giai đoạn 1988 – 1993.
– Công ty Apatit Việt Nam, giai đoạn 1993 – 2004.
– Công ty TNHH Một thành viên Apatit Việt Nam, theo quyết định số 116/2004/QĐ-TTg ngày 29/06/2004 của Thủ tướng Chính phủ, từ 2004 đến nay.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
DANH MỤC SẢN PHẨM

find brides

ukraine bride