Quặng Fenspát

Quặng Fenspát

Liên hệ

 

Số

TT

Sản phẩm

 

Thành phần %

Quặng Fenspát

xương (Fb)

Quặng Fenspát

men (Fa)

Quặng cao lin làm xương Quặng cao lin làm men Quặng tan A
1 SiO2 73 ¸74 71 ± 1 50 ± 1 47 ± 1 61 ± 1
2 TiO2 = 0,04 < 0,08 < 0,1 < 0,02  
3 CaO 0,35 ¸ 0,45 = 0,6     = 0,2
4 Fe2O3 < 1 = 0,4 < 0,1 = 0,5 = 1,5
5 Al2O3 15 ¸ 16 16 ± 1 32 ± 1 37 ± 1 1 ± 0,5
6 K2O 4,5 ¸ 4,7 8 ¸ 9 < 2 = 1 = 0,05
7 Na2O 4,2 ¸ 4,4 2 ¸ 3 < 1 = 1 = 0,2
8 MgO 0,25 ¸ 0,35 = 0,3      
9 MKN < 1 0,6 ¸ 0,7 13 ± 1 13 ¸ 14  
10 Cỡ hạt (mm) = 0,25 = 0,2 = 0,2 = 63 µm = 0,25
11 H2O < 1 < 1 8 ± 1 12 ± 1 < 1