Phân Bón NPK

Phân Bón NPK

Liên hệ

 Công ty tổ chức sản xuất và tiêu thụ các loại NPK theo yêu cầu đặt hàng của khách hàng. Hiện tại Công ty đang sản xuất các loại NPK sau:

          *  NPK 5 – 10 – 3                     *  NPK 8 – 6 – 4                     *  NPK 5 – 10 – 15

          *  NPK 8 – 4 – 6                       *  NPK 10 – 20 – 6                *  NPK 8 – 4 – 8

          *  NPK 10 – 5 – 5                     *  NPK 5 – 20 – 5